Autorizovaný technik pro pozemní stavby

Ing. Ondřej Holan

Víte, že:

  • Stavbyvedoucí je podle § 134 odst. 2 aktuálního stavebního zákona: „…osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu
  • Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý), na stavbách prováděných svépomocí - terénních úpravách, zařízeních a udržovacích pracích uvedených v § 103 a 104 stavebního zákona (§ 160 odst. 3).
  • Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst. 2).
  • provádění stavby bez stavbyvedoucího (povinnost zajistit stavbyvedoucího je uložena v § 160 stavebního zákona) je přestupkem pro stavebníka (u staveb svépomocí) podle § 178 odst. 2 písm. l se sankcí až 200 tis. Kč, pro zhotovitele podle § 181 odst. 1 písm. b) se sankcí až 500 tis. Kč.

Neriskujte a využijte profesionála

V případě stavby svépomocí je stavebník dle zákona povinen zajistit odborný dohled nad porvádění stavby autorizovanou osobou.

Jako autorizovaný stavební dozor zajistím, že vaše stavba proběhne bez problémů, v souladu s platnými předpisy a normami a zásadami udržitelnosti.

Kontroluji provádění stavebních prací, dodržování projektové dokumentace. Jednám s realizační firmou a stojím vždy při boku stavebníka.

 

 

Napište mi zprávu:

Jako autorizovaná osoba pro pozemní stavby provádím:

Projekční činnost

zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace

Průzkumy

provádění stavebně technických průzkumů

Stavbyvedoucí

vedení realizace stavby

Dozor

provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby

Koordinace

řízení příslušných odborných stavebních a montážních prací

Inženýring

zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení